28.9.12

26/9

"Σαχ και ματ κάνει πάντα η Πραγματικότητα",
έτσι όπως το΄γραψε ο Ν.Καρούζος.